В. Добровольскій. Краткія свѣдѣнія по математикѣ и собранія задачъ для учениковъ ремесленныхъ и техническихъ училищъ. В. I. М. 1916. Ц. 1 р.

К. Б. Пеніонжкевичъ. Систематическій сборникъ задачъ по анализу безконечно-малыхъ (для VІІ кл.реальн. учил) И. 1916. Ц. 2 р.

В. И. Лебедевъ. Очерки по исторіи точныхъ наукъ. В. IІ-й. Кто авторъ первыхъ теоремъ геометріи? М. 1916. Ц. 1 р.

Ф. Г. Трубинъ. Примѣненіе графическаго метода къ рѣшенію и изслѣдованію уравненій. Одесса, 1916. Ц. 1 р. 25 к.

К. Н. Рашевскій. Краткій курсъ ариѳметики для сред. учебн. завед. М. 1916. Ц. 40 к.

Н. Г. Лексинъ. Методика алгебры. Казань 1916. Ц. 3 р.

Вл. Свѣнцицкій. О причинахъ многолѣтняго засиживанія студентовъ въ спеціальныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и о мѣрахъ къ устраненію этого явленія, П. 1916.

В. П. Ивановъ. Изданныя главы элементарной алгебры. Баку. 1916. Ц. 1 р.

П. А. Долгушинъ. Систематическій курсъ алгебры для ср. уч. заведеній. П.—Кіевъ. 1913. Ц. 1 р.